Posredovanje između žrtve i zlostavljača

 • Kada podneseš zahtev za zaštitu od zlostavljanja na radu, tvoj poslodavac u roku od tri dana mora da pokrene postupak posredovanja.
 • Cilj ovog postupka jeste da strane u sporu, uz pomoć posrednika, neutralne osobe koja vodi postupak, postignu sporazum koji sadrži mere za prestanak mobinga i da se tako problem reši unutar firme, bez pokretanja sudskog postupka.
 • Pokušaj posredovanja obavezan je korak pre nego što zatražiš sudsku zaštitu.
 • Samo ako te je zlostavljao baš poslodavac, odnosno direktor preduzeća ili preduzetnik, možeš da biraš da li ćeš pokušati da problem rešiš posredovanjem ili ćeš se odmah obratiti sudu.

Kako se bira posrednik?

O tome ko će biti posrednik moraju da se usaglase zlostavljani, onaj ko je optužen za zlostavljanje i poslodavac. Posrednik mora biti izabran u roku od tri dana od dana kada je poslodavac predložio posredovanje.

Za posrednika može biti izabrana bilo koja osoba koja uživa poverenje strana u sporu. Može se izabrati i sa spiska posrednika koji se vodi kod poslodavca, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova ili Socijalno-ekonomskog saveta, a može biti i predstavnik neke nevladine organizacije koja se bavi zaštitom od zlostavljanja.

Ako strane u sporu ne uspeju da se slože u izboru posrednika, smatra se da posredovanje nije uspelo.

Postupak posredovanja

 • Strane u sporu mogu da se dogovore o tome na koji će se način odvijati posredovanje.
 • Ukoliko ne postignu dogovor, posrednik može da vodi postupak na način koji smatra da je odgovarajući u datim okolnostima — može da vodi zajedničke ili odvojene razgovore sa zlostavljačem i zlostavljanim, i može uz saglasnost jedne strane da prenese njene predloge i stavove drugoj.
 • On može i da predloži rešenje, ali ne sme da ga nameće.
 • Posredovanje mora da se okonča za osam radnih dana od izbora posrednika. Izuzetno, posrednik može produžiti ovaj rok na 30 dana ako za to postoje opravdani razlozi.
 • Postupak je zatvoren za javnost, što znači da podaci prikupljeni u toku posredovanja predstavljaju tajnu i mogu se saopštavati samo učesnicima u postupku, nadležnim inspekcijama i sudu.
 • Ukoliko posrednik oceni da zlostavljani može da pretrpi nenadoknadivu štetu od zlostavljača pre kraja postupka, on može da traži od poslodavca da preduzme hitne mere zaštite žrtve.
 • U postupku, na zahtev bilo koje strane u sporu, može da učestvuje i predstavnik sindikata.

Završetak postupkamobbing_lavoro

Posredovanje može da se završi na nekoliko načina:

 1. zaključivanjem pismenog sporazuma između zlostavljanog i zlostavljača;
 2. odlukom posrednika da se posredovanje obustavlja, jer dalji postupak nije opravdan, na primer, ako se utvrdi da zlostavljanja nije bilo, ili posrednik oceni da je dogovor nemoguć (on donosi ovu odluku posle konsultacije sa stranama u sporu);
 3. izjavom bilo koje strane u sporu da odustaje od daljeg postupka.

Smatra se da je posredovanje uspelo jedino kad se strane usaglase i pretoče taj dogovor u sporazum.

Sadržaj sporazuma

Sporazum mora da sadrži mere koje sprečavaju da se nedopušteno ponašanje nastavi ili ponovi. Njime se mogu preciznije urediti pravila ponašanja u međusobnim kontaktima sukobljenih strana. Možeš da tražiš i neki oblik zadovoljenja, na primer, javno izvinjenje. Ako smatraš da si pretrpeo nekakvu štetu koju treba nadoknaditi, i o tome može da se dogovara.

Sporazum može da sadrži i preporuke poslodavcu o otklanjanju mogućnosti nastavljanja zlostavljanja (na primer, preporuka da te premesti u drugu radnu okolinu). Ove preporuke poslodavac ne mora da prihvati.

Ako posredovanje ne uspe

 • U slučaju da je posredovanje doživelo krah jer nije postignut dogovor o posredniku, poslodavac je dužan da zaposlenog koji se žalio na zlostavljanje odmah obavesti da posredovanje nije uspelo.
 • Ukoliko se postupak završi odlukom posrednika da se postupak obustavlja, ili zbog odustajanja strane u sporu, posrednik je dužan da u roku od tri dana od isteka roka za završetak posredovanja stranama u sporu i poslodavcu dostavi odluku o obustavljanju postupka, odnosno, obaveštenje da je jedna od strana u sporu odustala.
 • Ako posredovanje ne uspe, a postoji osnovana sumnja da je zlostavljanja bilo ili da je navodna žrtva mobinga zloupotrebila pravo na zaštitu, poslodavac je dužan da pokrene disciplinski postupak.
 • Ako postupak posredovanja unutar firme propadne, možeš da podneseš tužbu protiv poslodavca u roku od 15 dana od kada si primio obaveštenje o tome.