Tribina „Stop zlostavljanju na radnom mestu“

Tribina „Stop zlostavljanju na radnom mestu“

Tribina „Stop zlostavljanju na radnom mestu“

3_t1 U okviru projekta „Sprečavanje zlostavljanja na radu u poslovnom okruženju kroz socijalni dijalog“ koji finansira Evropska Unija kroz program „Podrška civilnom društvu“, 25. aprila 2012. godine, u Skupštini AP Vojvodine, održana je tribina posvećena borbi protiv zlostavljanja na radu, pod nazivom „Stop zlostavljanju na radu“. Tribinu su organizovali Savez samostalnih sindikata Vojvodine, u saradnji sa partnerom – organizacijom ABF iz Švedske i pridruženim partnerom – Fondom za Evropske poslove AP Vojvodine.

Tribina o sprečavanju zlostavljanja na radu okupila je predstavnike institucija koje se bave ovim problemom, kao i relevantne aktere koji se bore protiv diskriminacije na radu i u vezi sa radom. Na tribini su bili prisutni predstavnici Vlade AP Vojvodine,

 

7_dgdgd

Učesnici tribine bili su: Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dr Miroslav Mijatović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Aleksandra Čalošević, GOPS Consultants, predstavnica Delegacije Evropske Unije, menadžerka projekta EU „Podrška civilnom društvu u okviru kojeg je i naš projekat „Sprečavanje zlostavljanja na radu kroz socijalni dijalog“, Braco Kalajdžić, partner u projektu, predstavnik organizacije ABF iz Švedske, Mike Johansson, predstavnik sindikata IF METALL iz Švedske, Dražen Lovrić, saradnik u projektu, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodina, dr Senad Jašarević, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Jasmina Maričić Vukotić, inspektor rada, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, Ljiljana Stojšić, načelnica inspekcije rada za Južnobački okrug, Prim. Dr sc, mad. Jelka Rodić Strugar, specijalista medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Stanko Krstin, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Milina Tušjak, sekretar Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta, Milan Đukić, advokat, dr Aleksandar Grujić, Zaštitnik građana Grada Novog Sada, Ljiljana Galović, Vojvođanski centar za ljudska prava, Aleksandar Ilić, predsednik Udruženja „Stop mobing“, Slavica Vabrik, predstavnica Udruženja poslovanih žena Srbije, Vladimir Jović, član Upravnog odbora Udruženja mladih pravnika Srbije, predsednik Udruženja za Južnobački okrug, Drago Đokić i Tomislav Stajić, potpredsednici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Gordana Milović, predsednica sekcije žena SSSV, predsednici veća, pojedinih povereništava i granskih sindikata onih grana u kojima je mobing više izražen.

Svako od učesnika tribine pokušao je da približi problem vezan za zlostavljanje na radu, odnosno „mobing“ sa svog stanovišta, teorijskog pristupa, tumačenja Zakona i dosadašnje prakse.

Tribinu je otvorio Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji je istakao da je Vojvodina lider u regionu u oblasti ravnopravnosti polova i poboljšanja položaja Roma, kao bitnih segmenata u poštovanju ljudskih prava, i da je potrebno da se takvi rezultati postignu i u oblastima poštovanja prava zaposlenih, sprečavanja zlostavljanja na radu i eliminisanju bilo kog vida diskriminacije u odnosima poslodavaca i radnika.

On je ukazao da je za suzbijanje zlostavljanja na radu potreban jak sindikat, jak tim stručnih i obučenih ljudi, jaka inspekcija rada kao i Kancelarija za evropske integracije koja će koordinirati sa evropskim iskustvom. Vasin je predložio da se uvede praksa da u razgovoru poslodavca i zaposlenog prisustvuje ili član sindikata, ovlašćeni predstavnik zaposlenih, ili neko drugi, kako bi se izbeglo da zlostavljani ne može da dokaže svoje tvrdnje, jer naspram svoje, ima reč poslodavca.

Moderator tribine je bio Goran Milić, menadžer projekta i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,koji je učesnicima predstavio rezultate najnovijih istraživanja na temu trenutnog stanja mobinga na teritoriji Vojvodine, koje je sproveo Savez samostalnih sindikata Vojvodine, u saradnji sa partnerima.

Sprovedeno je istraživanje na uzorku od 1000 osoba sa ciljem da se utvrdi prisustvo, izraženost i oblici zlostavljanja i uznemiravanja na radu i u vezi sa radom na teritoriji AP Vojvodine. Analiza pokazuje da u većini slučajeva zlostavljanja na radu vršioci zlostavljanja, odnosno moberi, u upravo sami nadređeni (direktori, šefovi, poslodavci, rukovodioci, poslovođe itd.).

Podatak da 91% ispitanika koji su potvrdili da u svom poslovnom okruženju kao izvršioce zlostavljanja na radu prepoznaju svoje nadređene je alarmantan. Jedna četvrtina ispitanika zlostavljanje prijavljuje sindikatu, što govori u prilogu značaju formiranja sindikata u svakoj organizaciji jer u većini slučajeva sindikat je prva instanca od koje se polazi u rešavanju problema zlostavljanja na radu. Po završetku izlaganja, menadžer projekta otvorio je diskusiju i pozvao sve prisutne da svojim komentarima, predlozima, pitanjima daju doprinos razjašnjenju problematike vezane za mobing.

Učesnicima se obratio i predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, dr Milorad Mijatović, koji je istakao da je SSSV prvi sindikat kome je odobren projekat Evropske Unije. Predsednik je pozdravio Delegaciju Evropske Unije koja je prihvatila ovaj projekat i prepoznala značaj ove teme za sve zaposlene i društvo u celini, kao i konsultantima iz GOPE na podršci i pomoći koju su nam pružali prilikom realizacije projekta. U isto vreme se zahvalio i partnerima u projektu, organizaciji ABF iz Švedske na izuzetnoj saradnji koju smo imali prilikom zajedničkog sprovođenja projekta kao i svim učesnicima koji su kroz diskusiju doprineli da se ubuduće o ovoj temi razgovara ne smo kroz primenu Zakona, nego i kroz buduće pravce preventivnog delovanja.

Predsednik je izrazio zadovoljstvo što smo kroz seminare na temu mobinga uspeli da edukujemo ljude sa teritorije čitave Vojvodine koji će prenositi svoja znanja u radnim organizacijama na svojim teritorijama, i pomoći kolegama i drugim zaposlenima koji se suočavaju sa ovim problemom. SSSV će nastaviti započetu borbu protiv zlostavljanja na radu i u budućim projektima edukacije će se sprovoditi kako na lokalnim nivoima tako i na poslodavce i rukovodeći kadar da bi ih informisali, ukazali na ozbiljnost ovog problema i pomogli u njegovom rešavanju.

Donet je zajednički stav učesnika tribine da neophodno da se o zlostavljanju i diskriminaciji na radu otvoreno govori, ukaže na kompleksnost i rasprostranjenost ove negativne društvene pojave, te da se dijalogom, tolerancijom i razumevanjem dođe do njenog prevazilaženja. S toga prioriteti u cilju smanjenja i sprečavanja zlostavljanja na radu treba da budu usmereni na edukacijama i pružanje informacija jer se o ovim problemima veoma malo govori i malo zna. Do ovih problema dolazi pre svega iz razloga što rukovodeći kadar kao i zaposleni nisu upoznati sa mobingom na pravi način, niti obučeni da spreče tu pojavu u radnom okruženju. Iz tog razloga je neophodno uključiti nadređene u oganizacijama i usmeriti jedan deo edukacija ka njima, kako bi se podstakli da unaprede svoj stil rukovođenja. Prevencija mobinga treba da bude zajednički interes pojedinca, poslodavaca i države. Protiv mobinga treba da se borimo prioritetno kroz edukaciju u permanentno podizanje svesti da je kvalitetno upravljanje i dobra komunikacija sa kadrovima ključ uspeha i konkurentnosti svake organizacije. Takođe, treba raditi na poštovanju dostojanstvenog rada, unaprediti sistem zaštite osnovnih ljudskih prava i raditi na promeni mentaliteta jer je jedan od uzroka problema u samom čoveku. Neophodno je da postoji dugoročna strategija borbe protiv diskriminacije na radu i u vezi sa radom, kako bi se nastavilo na delovanjem u pravcu smanjenja ove negativne društvene pojave.

Na skupu su se čuli predlozi da se u kolektivnim ugovorima unesu odredbe koje se odnose na zlostavljanje na radu, podsticanje poslodavca na unapređenju radne sredine i usvajanje kodeksa ponašanja, zatim podsticanje socijalnog dijaloga efikasnijim uključivanjem države, poslodavaca i sindikata, da je potrebno formirati udruženja i savetovališta za žrtve zlostavljanja. Takođe, čuo se i predlog da se otvori internet stranica na kojoj će se dati sugestije, komentari na Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i konkretni predlozi za njegovo poboljšanje, zatim predlog za otvaranje kancelarije za borbu protiv mobinga na više nivoa sindikalne organizovanosti.

Tribina je bila veoma dobro posećena i medijski propraćena, jer je problem mobinga u radnom okruženju itekako prisutan i prepoznatljiv.

Izvor: www.mobing.org.rs