Disciplinska odgovornost zaposlenog

  • 3438_web-konflikt-na-poslu-shutterstock_14832010_ifPoslodavac je dužan da pokrene disciplinski postupak protiv zaposlenog koji je optužen za zlostavljanje na radu, ako postupak posredovanja ne uspe, a postoji osnovana sumnja da je zlostavljanje zaista izvršeno.
  • I u slučaju da osnovano sumnja da je zloupotrebljeno pravo na zaštitu od zlostavljanja, to jest da je zaposleni pokrenuo postupak zaštite od zlostavljanja iako je znao ili je morao da zna da zlostavljanja nije bilo, samo da bi stekao neku korist ili drugom naneo štetu, poslodavac mora, posle neuspeha posredovanja, da pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti zaposlenog.

Disciplinske mere

Zaposlenog koji je odgovoran za zlostavljanje ili zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja poslodavac može da kazni kaznama koje su inače predviđene disciplinskim pravilnikom firme za kršenje radne discipline i povredu radnih obaveza, ali su predviđene i neke posebne kazne. To su:

  • opomena,
  • udaljenje s rada od četiri do 30 radnih dana bez naknade zarade,
  • trajno premeštanje u drugu radnu okolinu, odnosno na drugo radno mesto.

U slučaju kada je neka od ovih mera izrečena nekome ko je vršio zlostavljanje, ako on u roku od šest meseci ponovo bude nekoga zlostavljao na poslu, poslodavac može da mu da otkaz.

Sprečavanje zloupotrebe disciplinskog postupka32136

Poslodavac može da pokuša da zloupotrebi ovu obavezu tako što će povesti disciplinski postupak protiv žrtve, optužujući je za lažno prijavljivanje zlostavljanja, iako se zlostavljanje zaista dogodilo.

Ako ti se ovo desi, treba da se obratiš inspekciji rada, jer Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu strogo zabranjuje da se protiv zaposlenog pokrene postupak utvrđivanja disciplinske, materijalne ili druge odgovornosti samo zato što je on osnovano pokrenuo postupak za zaštitu od zlostavljanja.

Za poslodavca koji protivno zakonu pokrene disciplinski postupak predviđena je prekršajna kazna od 200.000 do 800.000 dinara.

Ako disciplinska mera nije zadovoljavajuća

Poslodavac je dužan da odluku donetu u disciplinskom postupku protiv zlostavljača dostavi i zaposlenom koji smatra da je izložen zlostavljanju.

Zaposleni koji smatra da je žrtva mobinga, a nije zadovoljan ishodom ovog postupka, može da podnese tužbu sudu u roku od 15 dana od kada je obavešten o odluci poslodavca.